Disa Fakte mbi Mjedisin, 2017- 2018

  • 21/03/2019

Neke Činjenice o Životnoj Sredini, 2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je publikaciju "Neke činjenice o životnoj sredini" za 2018. godinu.

Publikacija "Neke činjenice o životnoj sredini" ima za cilj da doprinese stvaranju održivih informacija o stanju životne sredine na Kosovu.

Ova publikacija pruža informacije o socio-ekonomskim pokazateljima, energetskim pokazateljima, pokazateljima poljoprivrede i šumarstva, željezničkom transportu i pokazateljima  o vazduhu.

Tako da u ovoj publikaciji na osnovu socio-ekonomskih pokazatelja: ukupan broj rezidentnog stanovništva na Kosovu je 1.798.506 stanovnika; dve trećine kosovskog stanovništva je radno sposobno (15-64 godina); gde 58.3% od njih nije ekonomski aktivno; od 41.7% ekonomsko aktivnog stanovništva, 50.5% su nezaposleni. Broj zaposlenih u poljoprivredi u 2017. godini porastao je na 5%.

Pokazatelji  za energiju: Iznos uglja na raspolaganju za 2017. godinu je bio 1 447.85 tona; dok je u četvrtom kvartalu (K4) 2018. godine proizvodnja uglja iznosila 1.928.4 hiljada tona.

Kod pokazatelja poljoprivrede: Ukupna iskorišćena površina poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini iznosila je 416.072.33 ha; Livade i pašnjaci (uključujući zajedničko zemljište) 218 314.30 ha ili (52.5%); dok je obradivo zemljište iznosilo 186 954.16 ha ili 44.9%).

Kod pokazatelja šumarstva: Ukupna površina pod šumama je 464.800 ha ili 42% ukupne površine Kosova. Listopadne šume predstavljaju 90% kosovskih šuma i dominiraju hrastom i bukvom. U međuvremenu, četinarske šume pokrivaju oko 7% šuma i dominiraju bor,jela i smrča.

Kod pokazatelja  željezničkog saobraćaja: u 2017. godini broj putnika bio je 156 hiljada; broj letova sa Aerodroma Prištine u K1 2018 je bio 1 560, ili 13.70% više nego u istom kvartalu prošle godine (K1 2017).

Kod pokazatelja vazduha: prosečne mesečne vrednosti PM2.5, u periodu januar-decembar 2017. godine, na osnovu podataka HMIK, došlo je do značajnih prekoračenja PDV za PM2.5. S druge strane, tokom 2018. godine vrednosti količina prašine u obliku Pm 10 i Pm2.5 su bile vrlo velike u nekim lokalitetima u zemlji.

Za više informacija o publikaciji "Neke činjenice o životnoj sredini" 2018, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/zivotna-sredina

Nema pdf na srpski jezik