Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Rashodnom i Proizvodnom pristupu, K4 2021

  • 16/03/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)” za četvrti kvartal (K4) 2021.godine

prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u tekućim  cenama i cenama prethodne godine.

BDP u K4 2021.godine zabeležio je realan rast za 6.36% u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K4 2020).

Ekonomske aktivnosti koje su imale rast u ovom kvartalu su: Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala, transport i skladištenje, aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane (14.82%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti; administrative i pomoćne uslužne aktivnosti (5.95%); Umetnost, razonoda i rekreacija; Aktivnosti domaćinstava kao poslodavac; različite robe i usluge od aktivnosti domačinstava za sopstvenu upotrebu i ostale usluge (4.78%); Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gaso; Snabdevanje vodom; kanalizacija i aktivnosti upravljanja otpadom i rehabilitacija (4.32%); Informisanje i komunikacije (4.03%); Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1.83%); Poslovanje nekretninama (1.97%) i Finansijske aktivnosti i osiguranja(0.41%).

 Dok, ekonomske aktivnosti koje su u ovom kvartalu zabeležile realan pad su: Javna uprava, obavezno socijalno osiguranje, obrazovanje i zdravstvo (-5.75%) i Građevinarstvo (-5.21%).

Komponente BDP-a prema rashodnom pristupu koje su imale porast su: Izvoz roba i usluga (33.38%); Uvoz roba i usluga (17.09%); Troškovi finalne potrošnje (8.65%) i Troškovi finalne potrošnje Vlade (4.46%).

Uz procenu četvrtog kvartala, prema metodologiji ASK-a, data je preliminarna procena za 2021. godinu koja je na osnovu količine kvartala imala realno povećanje od 10.53% u poređenju sa 2020. godinom.

Nema pdf na srpski jezik