Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Rashodnom i Proizvodnom Pristupu, K4 2020

  • 02/04/2021

Počinje realni rast BDP-a

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)”  za četvrti kvartal (K4) 2020.godine, prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u tekućim i stalnim cenama prethodne godine.

 BDP u K4 2020.godine zabeležio je realan rast od 0.72% u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K4 2019).

Ekonomske aktivnosti koje su zabeležile povećanje u ovom kvartalu su: Vađenje ruda i kamena, prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, snabdevanje vodom (8.37%); Informisanje i Komunikacije (9.01%); Poslovanje nekretninama (1.60%); Umetnost, razonoda i rekreacija i ostale uslužne aktivnosti (4.89%);  Javna uprava, obrazovanje i zdravstvo (7.75%); Profesionalne i Administrativne aktivnosti (6.17%); Trgovina, Prevoz, Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane (1.92%), Finansijske aktivnosti i osiguranja (25.26%).

Dok, ekonomske aktivnosti koje su zabeležile pad u ovom kvartalu su: Građevinarstvo (-16.05%) i Poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribarstvo (-0.31%).

Komponente BDP-a prema metodi rashoda koja su zabeležila pad su: Formiranja Bruto Kapitala (-10.94%); Izvoz  usluga (-2.79%) i Uvoz  usluga (-3.58%).

Dok povećanje tokom vogo kvartala je zabeleženo kod: Izvoz roba (49.44%); Uvoz roba (5.11%);  Troškova finalne potrošnje domaćinstava i Neprofitnih institucija koja pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) (3.80%) i  Troškova finalne potrošnje Vlade (3.12%).

Procenom četvrtog kvartala (K4), prema metodologiji ASK-a daje se preliminarna procena za 2020. godinu, koja je na osnovu iznosa kvartala imala realni pad od (-4.14%), u poređenju sa  2019.godinom.

Procene za kvartale 2020.godine su privremene i pregledaće se na osnovu godišnjih podataka. Godišnji BDP prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim cenama i cenama iz istog perioda prethodne godine, biće objavljen u septembru 2021. godine.