Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Rashodnom i Proizvodnom Pristupu, K3 2022 (revidirano)

  • 13/01/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je revidirala podatke o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP) za treći kvartal (K3) 2022. godine, prema privrednim delatnostima i rashodovnom pristupu, u tekućim cenama i cenama prethodne godine

BDP u K3 2022.godine zabeležio je realan rast za 3.26% u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K3 2021).

- Zbog revizije podataka  platnog bilansa od strane Centralne Banke, koji su podaci objavljeni nakon objavljivanja Bruto Domaćeg Proizvoda za K3/2022;

- Na nacionalnom nivou, primećuje se povećanje obima proizvodnje u privrednoj delatnosti  NACE 3511. U ovom slučaju odlučeno je da se ovaj deflator promeni i da se za deflaciju uzme indeks delatnosti 3511 (Proizvodnja električne energije).

Na osnovu Kodeksa Prakse Evropske Statistike, princip 4 "Posvećenost kvalitetu", Agencija za Statistiku Kosova je stalno posvećena kvalitetu podataka.

Podaci o Bruto Domaćem Proizvodu, na kvartalnom nivou za 2022. godinu, su preliminarni podaci, do objavljivanja godišnjih podataka za ovaj period, kada se smatraju konačnim podacima.