Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Rashodnom i Proizvodnom Pristupu, K2 2021

  • 28/09/2021

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)”  za drugi kvartal (K2) 2021.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u tekućim cenama i cenama prethodne godine.

BDP u K2 2021.godine zabeležio je povećanje za 16.28% u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine.

Ekonomske aktivnosti koje su zabeležile povećanje u ovom kvartalu su: Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala, Transport i skladištenje, Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane (31.9%); Građevinarstvo (27.3%), Finansijske aktivnosti i osiguranja (16.2%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti, Administrativne i pomoćne uslužne aktivnosti (10.2%); Informisanje i komunikacije (8.0%); Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija,  Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, Snabdevanje vodom, aktivnosti obrade i upravljanja otpada, rehabilitacije (6.1%); Umetnost, razonoda i rekreacija, Proizvodne aktivnosti proizvoda za domaćinstvo za sopstvenu upotrebu i druge usluge (6.1%); Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1.91%), kao i Javna uprava, socijalno osiguranje, obrazovanje i zdravstvo (2.68%).

Ekonomske aktivnosti koje su zabeležile pad u ovom kvartalu su: Asktivnosti poslovanja nekretninama (1.10%).

Komponente BDP-a prema metodi rashoda koja su zabeležila povećanje su: Izvoz roba i usluga (127%); Uvoz roba i usluga (53.74%); Formiranje Bruto Kapitala (31.2%) i Troškovi Finalne Potrošnje (14.20%).

Nakon revizije podataka o Bruto Domaćem Proizvodu na godišnjem nivou 2008-2019, revidirani su i podaci o BDP –u u kvartalnom nivou K1 2010 - K1 2021, kako bi se integrisali svi ispravljeni izvori podataka.

Za više informacija i detaljnije podatke  o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP), posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp