Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Rashodnom i Proizvodnom Pristupu, K2 2020

  • 30/09/2020

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)”  za drugi kvartal (K2) 2020.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u tekućim i stalnim cenama.

BDP u K2 2020.godine zabeležio je pad od (-9.28%) u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K2 2019).

Ekonomske aktivnosti koje su zabeležile pad u ovom kvartalu su: Građevinarstvo (-47.08%), Trgovina, Prevoz, Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane (-24.4%), Profesionalne, i Administrativne aktivnosti (-16.39%), Finansijske aktivnosti i osiguranja  (-6.71%), Poljoprivrede, lov, šumarstvo i ribarstvo (-1.74%).

Dok realan rast u ovom kvartalu zabeležile su ekonomske aktivnosti, kao: Vađenje ruda i kamena, prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, snabdevanje vodom (19.8%),  Informacije i Komunikacije (29.6%), Poslovanje nekretninama (4.29%), Umetnost, razonoda i rekreacija i ostale uslužne aktivnosti (4.64%) kao i Javna uprava, obrazovanje i zdravstvo (4.73%).

Komponente BDP-a prema metodi rashoda koja su zabeležila pad su: Formiranja Bruto Kapitala (-41.09%), Izvoz roba i usluga (-62.93%) i Uvoz roba i usluga (-19.77%).

Dok povećanje je zabeleženo kod: Troškova finalne potrošnje domaćinstava i Neprofitnih institucija koja pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) (3.47%) i  Troškova finalne potrošnje Vlade (8.58%).

Napomena: Kvartalni BDP prema ekonomskim aktivnostima, prikazan je na nivou A * 10 agregacije prema klasifikaciji NACE Rev.2.

Za više informacija o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP), posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp

 

Nema pdf na srpski jezik