Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Rashodnom i Proizvodnom pristupu, K2 2019

  • 07/10/2019

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)”  za drugi kvartal (K2) 2019.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u tekućim i stalnim cenama.

BDP u K2 2019.godine zabeležio je realan rast od 4.13 % u poređenju sa K2 2018.godine.

Realan rast BDP-a prema ekonomskim aktivnostima je sledeći: Finansijske aktivnosti i osiguranja  22.4%; Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti i Administrativne i pomoćne uslužne aktivnosti 8.95%; Umetnost, razonoda i rekreacija, aktivnosti proizvodnje roba od domaćinstava za sopstvenu upotrebu i ostale usluge 8.8%; Građevinarstvo 6.9%; Vađenje ruda i kamena, prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, snabdevanje vodom, kanalizacija  i aktivnosti  upravljanja otpadom i rehabilitacija 6.7%, od kojih Prerađivačka industrija 10.6%; Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala, transport i skladištenje, Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane 6.5%; Poslovanje nekretninama 3.6%.

Dok, realan  pad je zabeležen kod: Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje, obrazovanje, zdravstvena i soscijalna zaštita (-1.1%); Poljoprivrede, lov, šumarstvo i ribarenje (-0.3%).

BDP prema rashodnom pristupu je zabeležio rast kod: Izvoz roba i usluga 14.3%; Formiranja Bruto Kapitala 4.1%;  Troškova krajnje  potrošnje domaćinstava i Neprofitnih institucija koja pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) 0.1%.

Dok realan pad je zabeležen kod: Troškova finalne potrošnje Vlade (-3.2%); Uvoz roba i usluga (-0.5%) u poređenju sa istim periodom godine.

Za više informacija o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP) prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u tekućim i stalnim cenama za K2 2019, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp