Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Rashodnom i Proizvodnom Pristupu, K1 2022

  • 15/06/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)” za prvi kvartal 2022.godine

prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u tekućim cenama i cenama prethodne godine.

BDP u prvom kvartalu (K1) 2022.godine zabeležio je realan rast za 4.87% u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K1 2021).

Ekonomske aktivnosti koje su zabeležile povećanje u ovom kvartalu su: Trgovina na veliko i malo; Popravak vozila i motocikala; transport i skladištenje; Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane (8.64%), Naučne, stručne i tehničke aktivnosti; administrativne i pomoćne usluge (2.13%); Umetnost, zabava i rekreacija, proizvodnja predmeta za sopstvenu upotrebu domaćinstava i druge usluge (1.84%); Vađenje ruda i kamena, prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, snabdevanje vodom; aktivnosti tretmana i upravljanja otpadom i rehabilitacija (4.08%); Informisanje i Komunikacije (3.39%); Poljoprivreda,šumarstvo i ribarstvo (1.03%); Aktivnosti  poslovanja nekretninama (0.85%); Finansijske aktivnosti i osiguranja  (8.78%) i Građevinarstvo (3.78%).

Dok ekonomske aktivnosti koje su zabeležile realan pad u ovom kvartalu bile su: Javna uprava, socijalno osiguranje,obrazovanje i zdravstvo (-0.33%).

Komponente BDP-a prema metodi rashoda koje su zabeležile povećanje bile su:  Izvoz roba i usluga (27.63%); Uvoz roba i usluga (22.10%) i  Troškovi finalne potrošnje (9.45%).

Dok pad je zabeležen kod Troškova Finalne Potrošnje Vlade sa (-2.46%).

Nema pdf na srpski jezik