Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Rashodnom i Proizvodnom pristupu, K1 2020

  • 26/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)”  za prvi kvartal (K1) 2020.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u tekućim i stalnim cenama.

BDP u K1 2020.godine zabeležio je realan rast od 1.29 % u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K1 2019).

Realan rast BDP-a prema ekonomskim aktivnostima je sledeći: Finansijske aktivnosti i osiguranja  (5.72%); Profesionalne, i Administrativne aktivnosti (4.20%); Vađenje ruda i kamena, prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, snabdevanje vodom (4.12%), Informacije i Komunikacije (1.47%); Trgovina, Prevoz, Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane (0.30%).

Dok realan pad je zabeležen kod: Umetnost, razonoda i rekreacija, i ostale uslužne aktivnosti (-26.84%); Građevinarstvo (-12.40%); Poljoprivrede, lov, šumarstvo i ribarstvo (-0.15%); Javna uprava, obrazovanje, zdravstvo (-0.10%).

BDP prema rashodnom pristupu, u ovom kvartalu,  je zabeležio rast kod: Izvoz roba i usluga (29.54%); Uvoz roba i usluga (4.12%) i Troškova finalne potrošnje domaćinstava i Neprofitnih institucija koja pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) (0.22%).

Dok realan pad je zabeležen kod: Formiranja Bruto Kapitala (-9.35%) i  Troškova finalne potrošnje Vlade (-1.04%).

Kvartalni BDP (K1 2020), prema ekonomskim aktivnostima, prikazan je na nivou A * 10 agregacije nacionalnih računa.

Za više informacija o BDP K1 2020, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp