Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Rashodnom i Proizvodnom pristupu, 2019

  • 18/09/2020

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je Bruto Domaći Proizvod (BDP) za 2019.godinu, prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu na osnovu ESA 2010.

BDP u tekućim cenama u 2019.godini je bio 7 103.8 miliona evra. Realan rast u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu bio je 4.94%. Dok, BDP po glavi stanovnika za 2019.godinu je bio 3 986 evra.

Realan rast BDP-a u 2019.godini bio je u sledećim ekonomskim aktivnostima: Finansijske aktivnosti i osiguranja  (12.1%), Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (9.2%), Poljoprivrede, lov, šumarstvo i ribarstvo (8.0%), Snabdevanje električnom energijom  i gasom (6.5%), Transport i skladištenje (6.5%), Zdravstvena i soscijalna zaštita (6.4%), Hoteli i restorani (6.4%),  Prerađivačka industrija (5.3%),   Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala (4.3%), Građevinarstvo (3.5%), Vađenje ruda i kamena (3.2%), Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti (3.1%), Obrazovanje (3.0%), Snabdevanje vodom (2.6%), Administrativne i pomoćne aktivnosti (2.5%) i Poslovanje nekretninama (1.1%).

 Dok, pad je zabeležen  kod: Umetnost, razonoda i rekreacija (-38.8%).

Realan rast prema glavnim komponentama BDP-a prema rashodnom pristupu  za 2019. godinu zabeležen kod:  Izvoz usluga (20.8%), Uvoz usluga (19.0%), Troškovi finalne potrošnje Vlade (9.6%), Formiranje Bruto Fiksnog Kapitala (6.8%), Izvoz roba (3.7%), Uvoz roba (2.8%), Troškova finalne potrošnje NIPUD-a (0.6%) i Troškova finalne potrošnje domaćinstava (0.3%).

Za više informacija o BDP-u 2019.godine, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp