Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Rashodnom i Proizvodnjom Pristupu, 2008-2020

  • 17/09/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje revidirane podatke o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP) prema dva pristupa (prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu), u tekućim cenama i cenama prethodne godine za period 2008-2020, na osnovu ESA 2010.

BDP prema tekućim cenama u 2020. godini iznosio je 6 771,6 miliona evra.

Realni pad u 2020. godini u poređenju sa 2019. godinom iznosio je (-5,34%). BDP po glavi stanovnika za 2020.godinu  iznosio je 3.772 evra.

Dok, realan rast u 2020.godini je zabeležen u ovim ekonomskim aktivnostima: Snabdevanje električnom energijom i gasom (10.5%); Zdravstvo i aktivnosti socijalnog rada (9.0%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti (7.9%); Ostale usluge (6.9%); Finansijske aktivnosti i osiguranja  (2.0%); Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (1.6%); Prerađivačka industrija (1.2%); Poslovanje nekretninama (0.9%)  i Vađenje ruda i kamena (0.5%).

Dok, pad je zabeležen u sledećim aktivnostima: Hoteli i restorani (-29.8%);  Umetnost, razonoda i rekreacija (-27.1%); Transport i skladištenje (-23.8%); Građevinarstvo (-9.0%); Snabdevanje vodom (-7.4%); Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (-6.4%); Poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribarstvo (-5.8%); Obrazovanje (-5.5%); Administrativne i pomoćne aktivnosti (-5.1%); Informisanje i komunikacije (-1.2%).

Realni rast prema glavnim komponentama BDP-a prema rashodnom pristupu za 2020.godinu bio je sledeći: Izvoz robe (21.7%); Troškovi Finalne Potrošnje Domaćinstava (2.5%); Troškovi Finalne Potrošnje Vlade (2.1%).

Pad je zabeležen u sledećim komponentama: Izvoz Usluga (-41.0%); Uvoz Usluga (-16.2%); Formiranje Bruto Kapitala (-7.1%).