Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu (u tekućim i stalnim cenama), K4 2019

  • 03/04/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)” za K4 2019.godine, prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu u trenutnim i stalnim cenama.

BDP u K4 2019.godine zabeležio je realan rast od 3.94 % u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K4 2018.godine).

Realan rast BDP-a prema ekonomskim aktivnostima je sledeći: Finansijske aktivnosti i osiguranja  (4.85%); Vađenja ruda i kamena, Prerađivačke industrija, Snabdevanje električnom energijom, vodom (4.68%);Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti i Administrativne (3.94%); Trgovina, prevoz, usluge smeštaja i ishrane (4.19%); Građevinarstvo (1.87%); Javna uprava, obrazovanje, zdravstvena  zaštita (4.5%); Poljoprivrede, lov, šumarstvo i ribarstvo (0.14%).

Dok, realan pad je zabeležen kod sledećih ekonomskih aktivnosti: Umetnost, razonoda i rekreacija, i ostale uslužne aktivnosti (-35.76%).

Dok, BDP prema rashodnom pristupu je zabeležio rast kod: Troškova finalne  potrošnje Vlade (6.64%); Izvoz roba i usluga (12.88%); Uvoz roba i usluga (5.7%); Formiranja Bruto Kapitala (4.59%) i Troškova krajnje  potrošnje domaćinstava i Neprofitnih institucija koja pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) (2.61%).

Procenom četvrtog kvartala (K4), prema metodologiji, ASK daje preliminarnu procenu za 2019. godinu, u kojem na osnovu zbira kvartala  došlo je do povećanje od 4.17% u poređenju sa 2018. godinom.