Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu (u tekućim i stalnim cenama), K4 2018

  • 04/04/2019

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)”  za K4 2018.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u tekućim i stalnim cenama.

 BDP u K4 2018.godine zabeležio je realan rast od 3.8 % u poređenju sa K4 2017.godine.

Realan rast BDP-a prema ekonomskim aktivnostima je sledeći: Finansijske aktivnosti i osiguranja  32.2%; Snabdevanje električnom energijom, vodom, kanalizacija i upravljanje otpadom 11.2%; Građevinarstvo 6.5%; Trgovina na veliko i malo 6.1%; Prerađivačka industrija 5.5%; Hoteli i restorani 4.8%; Poljoprivreda, lov, šumarstvo 1.7%; Poslovanje nekretninama 1.4%; Transport i skladištenje 1.0%

Dok, realan  pad je zabeležen kod Vađenja ruda i kamena (-15.3%) i Javna uprava  (-0.1%).

BDP prema rashodnom pristupu je zabeležio rast kod: Formiranja Bruto Kapitala 9.2%; Izvoz roba i usluga 7.2%; Uvoz roba i usluga 4.4%; Troškova krajnje  potrošnje domaćinstava i Neprofitnih institucija koja pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) 2.3%; Troškova krajnje potrošnje Vlade 1.1% u odnosu na isti period prethodne godine.

Za više informacija o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP)  prema rashodnom i proizvodnom pristupu, K4 2018. posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp.