Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Ekonomskim Aktivnostima i Rashodnom Pristupu (u tekućim i stalnim cenama), K4 2017

  • 04/04/2018

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)”  za četvrti  kvartal (K4) 2017.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u trenutnim i stalnim cenama.

BDP u K4 2017.godine zabeležio je realan rast od 3.2 % u poređenju sa K4 2016.godine.

Realan rast BDP-a prema ekonomskim aktivnostima je sledeći: Finansijske aktivnosti i osiguranja (30.4%); Prerađivačka industrija (7.4%); Transport i skladištenje (6.8%); Trgovina na veliko i malo (5.7%); Poslovanje nekretninama  (4.2%); Vađenje ruda i kamena (4.0%); Hoteli i restorani  (3.9%); Poljoprivreda, lov, šumarstvo (3.4%) i Građevinarstvo (2.6%).

Dok, realan  pad je zabeležen kod Snabdevanja električnom energijom, vodom i tretman otpada (22.0%).

BDP po rashodnom pristupu zabeležio je rast, u odnosu na isti period prethodne godine,  kod: Izvoza roba i usluga (35%); Uvoz roba i usluga (6.67%); Formiranja Bruto Kapitala (4.0%); Troškova finalne potrošnje Vlade (3.5%);  Troškova finalne potrošnje domaćinstava i Neprofitnih institucija koja pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) (0.1%).

Procenom četvrtog kvartala, prema metodologiji, ASK daje preliminarnu procenu BDP-a za 2017. godinu, koji na osnovu kvartalnog iznosa povećan je za 3.74% u odnosu na 2016. godinu.

Za više informacija o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP) prema Ekonomskim Aktivnostima i Rashodnom Pristupu (u tekućim i stalnim cenama, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp.