Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Ekonomskim Aktivnostima i Rashodnom Pristupu (u tekućim i stalnim cenama), K4 2016

  • 06/04/2017

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)  za četvrti  kvartal (K4) 2016.godine prema Ekonomskim Aktivnostima i Rashodnom Pristupu  u trenutnim i stalnim cenama”.

BDP u K4 2016.godine zabeležio je realan rast od 3.0 % u poređenju sa K4 2015.godine.

Realan rast BDP-a prema ekonomskim aktivnostima je sledeći: Finansijske aktivnosti i osiguranja (23.5%); Snabdevanje električnom energijom, vodom i tretman otpada  (10.7%); Hoteli i restorani  (10.5%); Poljoprivreda, lov, šumarstvo (9.2%); Vađenje ruda i kamena (8.5%); Trgovina na veliko i malo (6.7%); Transport i skladištenje (3.8%); Poslovanje nekretninama  (1.5%) i Građevinarstvo (0.7%).

Dok, realan  pad je zabeležen kod: Javne uprave (1.4%); Prerađivačke industrije (2.8%) i Ostale usluge (15.6%).

BDP po rashodnom pristupu zabeležio je rast kod: Izvoza roba i usluga (11.1%); Formiranja Bruto Kapitala (8.3%); Uvoz roba i usluga (3.5%) i Troškova finalne potrošnje domaćinstava i Neprofitne institucije koje pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) (1.4%).

Dok, realan  pad je zabeležen kod Troškova finalne potrošnje Vlade (2.2%).

Za više informacija o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP)  za  K4 2016.godine, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp.