Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Ekonomskim Aktivnostima i Rashodnom Pristupu (u tekućim i stalnim cenama), K3 2017

  • 28/12/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)  za treći kvartal (K3) 2017.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u trenutnim i stalnim cenama”.

BDP u K3 2017.godine je zabeležio  realan rast od 4.4 % u poređenju sa K3 2016.godine.

 Realan rast BDP-a prema ekonomskim aktivnostima je sledeći: Snabdevanje električnom energijom, vodom i obrađivanje otpada  (3.1%); Finansijske aktivnosti i osiguranja (25.6%); Građevinarstvo (9.6%); Transport i skladištenje (7.48%); Vađenje ruda i kamena (6.3%); Trgovina na veliko i malo (7.6%); Hoteli i restorani (4.05%); Poljoprivreda, lov, šumarstvo (3.34%); Prerađivačka industrija (6.3%) i Poslovanje nekretninama (2.01%). Dok, realan  pad je zabeležen kod Javne Uprave (1.68%).

BDP po rashodnom pristupu je zabeležio  rast u sledećim aktivnostima: Izvoz roba i usluga (29.39%); Formiranja Bruto Kapitala (8.83%) i Uvoz roba i usluga (6.72%).

Dok, realan  pad je zabeležen kod Troškova finalne potrošnje domaćinstava i Neprofitnih institucija koja pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) (7.65%);  Troškova finalne potrošnje Vlade (1.35%), u poređenju sa istim periodom prethodne godine

Za više informacija o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP)  za  K3 2017.godine, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp.