Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Ekonomskim Aktivnostima i Rashodnom Pristupu (u tekućim i stalnim cenama), K3 2016

  • 29/12/2016

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)  za treći kvartal (K3) 2016.godine prema Ekonomskim Aktivnostima i Rashodnom Pristupu  u trenutnim i stalnim cenama”.

BDP u K3 2016.godine zabeležio je realan rast od 3.8 % u poređenju sa K3 2015.godine.

Realan rast BDP-a po ekonomskim aktivnostima je sledeći: Vađenje ruda i kamena 9.6%; Finansijske aktivnosti i osiguranja 9.3%; Hoteli i restorani  7.5 %; Trgovina na veliko i malo 4.9%; Poljoprivreda, lov, šumarstvo 0.7%; Ostale usluge 0.5% i Poslovanje nekretninama  0.1%.

Dok, realan  pad je zabeležen kod podataka o sledećim aktivnostima: Građevinarstvo (4.0%); Snabdevanje električnom energijom, gasom, vodom i tretman otpada  (3.3%); Prerađivačka industrija (2.2 %); Javna uprava (0.9%) i Transport i skladištenje (0.5%).

BDP po rashodnom pristupu zabeležio je rast kod: Troškova finalne potrošnje domaćinstava i Neprofitne institucije koje pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) sa 6.8%; Formiranja Bruto Kapitala sa 1.1 %; Uvoza roba i usluga sa 5.1 % i kod Izvoza roba i usluga 2.5%.

Dok, realan  pad je zabeležen kod Troškova finalne potrošnje Vlade (2.0%).

Za više informacija o “Bruto Domaćem Proizvodu (BDP)  za treći kvartal 2016.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u trenutnim i stalnim cenama”, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp.

 

Nema pdf na srpski jezik