Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu (u tekućim i stalnim cenama), K2 2018

  • 28/09/2018

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)”  za drugi  kvartal (K2) 2018.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u trenutnim i stalnim cenama.

BDP u K2 2018.godine zabeležio je realan rast od 4.7 % u poređenju sa K2 2017.godine.

Realan rast BDP-a prema ekonomskim aktivnostima je sledeći: Finansijske aktivnosti i osiguranja  (33.1%); Vađenje ruda i kamena (6.5%); Trgovina na veliko i malo (5.6%);  Građevinarstvo (5.2%); Transport i skladištenje (5.1%); Javna uprava (5.0%); Hoteli i restorani  (3.5%); Poslovanje nekretninama  (2.0%); Poljoprivreda, lov, šumarstvo (0.9%); Prerađivačka industrija (0.2%).

Dok, realan  pad je zabeležen kod Snabdevanje električnom energijom, vodom, kanalizacija i upravljanje otpadom(4.2)%. 

 BDP po rashodnom pristupu je zabeležio rast kod: Formiranja Bruto Kapitala (12.2%); Izvoza roba i usluga (12%); Uvoz roba i usluga (11.7%); Troškova krajnje potrošnje Vlade (4.7%);  Troškova krajnje  potrošnje domaćinstava i Neprofitnih institucija koja pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) (4.4%), u odnosu na isti period prethodne godine.

Za više informacija o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP) za K2 2018.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp.

Nema pdf na srpski jezik