Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Ekonomskim Aktivnostima i Rashodnom Pristupu (u tekućim i stalnim cenama), K2 2017

  • 28/09/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)  za drugi kvartal (K2) 2017.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u trenutnim i stalnim cenama”.

BDP u K2 2017.godine je zabeležio  realan rast od 4.6 % u poređenju sa K2 2016.godine.

Realan rast BDP-a prema ekonomskim aktivnostima je sledeći: Vađenje ruda i kamena (23.9%); Finansijske aktivnosti i osiguranja (11.5%); Transport i skladištenje (8.3%); Hoteli i restorani  (8.0%); Ostale usluge (4.5%); Trgovina na veliko i malo (3.6%); Prerađivačka industrija (3.1%); Poslovanje nekretninama  (1.8%).

Dok, realan  pad je zabeležen kod Snabdevanje električnom energijom, vodom i obrađivanje otpada  (4.8%); Poljoprivreda, lov, šumarstvo (2.8%) i Javne Uprave (0.7%).

BDP po rashodnom pristupu je zabeležio  rast u sledećim aktivnostima: Izvoz roba i usluga (19.4%);  Formiranja Bruto Kapitala (17.1%) i Uvoz roba i usluga (1.2%).

Dok, realan  pad je zabeležen kod Troškova finalne potrošnje domaćinstava i Neprofitnih institucija koja pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) (3.2%); Troškova finalne potrošnje Vlade (1.8%) u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Za više informacija o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP)  za  K2 2017.godine, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp.