Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu (u tekućim i stalnim cenama), K2 2016

  • 07/10/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP) za drugi kvartal 2016.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu u trenutnim i stalnim cenama”. 

BDP u K2 2016.godine zabeležio je realan rast od 3.3 % u pređenju sa K2 2015.godine.

Realan rast BDP-a po ekonomskim aktivnostima je sledeći: Transport i skladištenje 10.9%; Hoteli i restorani sa 7.8 %; Finansijske aktivnosti i osiguranja 5.1 %; Snabdevanje električnom energijom, gasom, vodom i tretman otpada sa 4.8%; Trgovina na veliko i malo 4.6%; Građevinarstvo 4.0% i Poljoprivreda, lov, šumarstvo 2.0%.

Dok, realan pad je zabeležen kod podataka o sledećim aktivnostima: Poslovanje nekretninama sa (4.9%); Vađenje ruda i kamena (2.1%); Javna uprava (1.1%) i kod prerađivačke industrije (1.0 %). 

BDP po rashodnom pristupu zabeležio je rast kod: Formiranja Bruto Kapitala sa 10.2 %; Uvoza roba i usluga sa 8.0 % i Troškova finalne potrošnje domaćinstava i Neprofitne institucije koje pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) sa 6.5%.

Dok, realan pad je zabeležen kod Troškova finalne potrošnje Vlade (8.1%) i Izvoza roba i usluga (0.5%).