Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu (u tekućim i stalnim cenama) K1/2021

  • 23/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je podatke o Bruto Domaćem Proizvodu  za prvi kvartal  2021.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u tekućim cenama i  cenama iz prethodne godine.

BDP u K1 2021.godine zabeležio je realan rast od 5.57 % u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine.

Realan rast BDP-a prema ekonomskim aktivnostima je sledeći: Informisanje i Komunikacije 2.72%; Poslovanje nekretninama 0.37%; Umetnost, razonoda i rekreacija, ostale uslužne aktivnosti 4.50%; Javna uprava, obrazovanje i zdravstvo 12.70%; Profesionalne i administrative aktivnosti 4.73%; Trgovina, Transport, Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane 1.79%;  Finansijske aktivnosti i osiguranja  8.91% i Građevinarstvo 11.49%.

Ekonomske aktivnosti koje su zabeležile pad u ovom kvartalu su: Vađenje ruda i kamena, prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, snabdevanje vodom -0.31% i Poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribarstvo -0.90%.

Komponente BDP-a prema metodi rashoda koje su zabeležile porast su: Formiranja Bruto Kapitala 14.90%;  Izvoz roba i usluga 13.57%; Uvoz roba i usluga 17.47% i  Troškovi finalne potrošnje 7.44%.

Za detaljnije informacije kliknite na platformu ASKdata: http://askdata.rks-gov.net/