Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Ekonomskim Aktivnostima i Rashodnom Pristupu (u tekućim i stalnim cenama), K1 2018

  • 28/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)”  za prvi  kvartal 2018.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u trenutnim i stalnim cenama.

BDP u K1 2018.godine zabeležio je realan rast od 3.5 % u poređenju sa K1 2017.godine.

Realan rast BDP-a prema ekonomskim aktivnostima je sledeći: Finansijske aktivnosti i osiguranja 10.8%; Prerađivačka industrija 4.8%; Transport i skladištenje 6.0%; Trgovina na veliko i malo 5.2%; Poslovanje nekretninama  1.8%; Hoteli i restorani  1.0%; Poljoprivreda, lov, šumarstvo 0.7%;  Javna uprava 2.6%; Građevinarstvo 9.9% i Snabdevanje vodom, kanalizacija i upravljanje otpadom 2.6%. 

Dok, realan  pad je zabeležen kod Vađenje ruda i kamena (-12.1%).

BDP po rashodnom pristupu u K1 2018.godine je zabeležio rast, u odnosu na isti period prethodne godine (K1 2017)  kod: Izvoza roba i usluga (16.2%); Formiranja Bruto Kapitala (10.0%); Uvoz roba i usluga (7.8%); Troškova finalne potrošnje Vlade (5.2%);  Troškova finalne potrošnje domaćinstava i Neprofitnih institucija koja pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) (1.4%).

Za više informacija o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP) za K1 2018.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp.