Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu (u tekućim i stalnim cenama), K1 2016

  • 12/07/2016

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)  za prvi kvartal 2016.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u trenutnim i stalnim cenama”. 

BDP u K1 2016.godine zabeležio je realan rast od 3.8 % u pređenju sa K1 2015.godine. Realan rast BDP po ekonomskim aktivnostima je sledeći: Hoteli i restorani sa 14.0 %, Izgradnja sa 8.2%; Ostale usluge sa 3.5%, Transport i skladištenje 3.3%; Trgovina na veliko i malo 3.1%;  Snabdevanje električnom energijom, gasom, vodom i tretman otpada sa 2.4%; Finansijske aktivnosti i osiguranja 2.2 %,  dok  ostale ekonomske aktivnosti imaju blag porast.

U međuvremenu, realan  pad je zabeležen kod podataka o sledećim aktivnostima: Vađenje ruda i kamena   (8.1%), Poslovanje nekretninama  sa (4.0%), Javna uprava (2.2%)

BDP po rashodnom pristupu zabeležio je rast posebno u: Formiranje Bruto Kapitala sa 22.1 %; Uvoz roba i usluga sa 13.0 %; Troškovi  finalne potrošnje domaćinstava & Neprofitne institucije koje pružaju usluge domaćinstva (NIPUD) sa 5.3%; Izvoz roba i usluga sa 0.6%, kao i kod Troškova finalne potrošnje Vlade sa 0.9 % u poređenju sa istim periodom 2015. godine.


Za više informacija o “Bruto Domaćem Proizvodu (BDP)  za prvi kvartal 2016.godine prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u trenutnim i stalnim cenama”, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp