Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu, 2015

  • 03/11/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP) za 2015.godinu, prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu na osnovu ESA2010”. 

BDP u tekućim cenama u 2015. godini bio je 5 milijardi i 807 miliona evra.

Realan rast u 2015.godini u poređenju sa 2014.godinom je bio 4.1%, BDP po glavi stanovnika za 2015.godinu je bio 32 777 evra.

Realan rast u 2015.godini je zabeležen u sledećim ekonomskim aktivnostima: Snabdevanje vodom 18.02%; Finansijske aktivnosti i osiguranja 17.43 %; Građevinarstvo 15.76%; Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti. 14.59%; Snabdevanje električnom energijom, gasom, 10.41%; Ostale ulsuge 10.36%; Saobraćaj i skladištenje 7.22%; Informacija i komunikacija 6.57%; Prerađivačka industrija 4.84%; Zdravstvena i soscijalna zaštita 4.01%; Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 3.71%; Hoteli i restorani 2.45%; Umetnost, razonoda i rekreacija 1.73%; Obrazovanje 1.51%; Ostale aktivnosti 0.10%.

Dok, pad je zabeležen u seldečim aktivnostima: Poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribarstvo sa (-4.1%); Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje sa (-13.7%).

Dok, realan rast po glavnim komponentama BDP-a, prema rashodnom pristupu u 2015.godini je zabeležen u sledećim aktivnostima: Formiranje Bruto Kapitala 12.1%; Troškovi finalne potrošnje domaćinstava 3.8%; Uvoz roba i usluga 3.6%; Neto izvoz robe i usluga 2.5%.

Dok, realan pad je zabeležen kod Troškova finalne potrošnje Vlade (-6.5%) i Izvoza robe (-2.6%).


Za više informacija o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP) prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu, 2015, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp