Bruto Domaći Proizvod (BDP) prema Ekonomskim Aktivnostima i Rashodnom Pristupu, 2008-2016

  • 27/10/2017

 

Agencija za Statistiku Kosova  (ASK)  objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP) za 2016.godinu, prema Ekonomskim Aktivnostima i Rashodnom Pristupu na osnovu ESA 2010.

BDP u tekućim cenama u 2016.godini je bio 6,070.1 miliona evra. Realan rast u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu iznosio je 4,06%. Dok, BDP po glavi stanovnika za 2016 je bio 3 386 evra.

Realan rast za 2016. godinu je bio u ovim ekonomskim aktivnostima: Građevinarstvo 4.47%; Finansijske aktivnosti i osiguranja 4.39%; Trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 4,38%; Transport i skladištenje 4.30%; Snabdevanje električnom energijom, gasom 4.12%; Poljoprivrede, lov, šumarstvo i ribolov 3.08% itd.

Pad je zabeležen  kod sledećih aktivnosti: Snabdevanje vodom (-7.59%) i Vađenje ruda i kamena  (-3.55%).

Dok, realan rast prema ključnim komponentama BDP-a prema rashodnom pristupu  za 2016 godinu bio je kao što sledi: Troškovi finalne potrošnje domaćinstava i Neprofitne institucije koje pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) 21.9%; Promene u zalihama 10.5%; Uvoz robe (FOB) 8.6%; Formiranje Bruto Kapitala 7.3%; Rashodi finalne potrošnje domaćinstava 6,6%; Izvoz usluga 4.7%.

Dok,  pad je zabeležen kod sledećih aktivnosti:  Troškovi finalne potrošnje Vlade (-6.3%); Izvoz roba (-4.5%); Uvoz usluga (-4.3%).

Za više informacija o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP) prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu za 2016.godinu, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/nacionalni-racuni-bdp.

 

Nema pdf na srpski jezik