Bruto Domaći Proizvod (BDP) po Rashodnom i Proizvodnom Pristupu, K4 2022

  • 15/03/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je revidirala podatke o Bruto Domaćem Proizvodu (BDP) za ćetvrti kvartal (K4) 2022. godine

prema privrednim delatnostima i rashodovnom pristupu, u tekućim cenama i cenama prethodne godine.

BDP u K4 2022.godine zabeležio je realan rast za 3.55%, u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (TM4 2021).

Ekonomske aktivnosti koje su zabeležile povećanje u ovom kvartalu su: Prerađivačka industrija (12,52%); Finansijske i aktivnosti osiguranja (11,53%); Naučne, stručne i tehničke delatnosti; administrativne i pomoćne usluge (8,71%); Ekstrakcija i prerađivačka industrija; snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i vazduhom; snabdevanje vodom; aktivnosti tretmana i upravljanja otpadom i rehabilitacija (7,93%); Trgovina na veliko i malo; popravka vozila i motocikala; transport i skladištenje; delatnost smeštaja i ishrane (6,16%); Informacije i komunikacije (5,94%); Umetnost, zabava i slobodno vreme, delatnost proizvodnje predmeta za domaćinstvo za sopstvenu upotrebu i druge usluge (5,41%); Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (3,35%); Poslovanje nekretninama (1,76%); Javna uprava, socijalno osiguranje, obrazovanje i zdravstvo (0,53%).

Dok ekonomske aktivnosti koje su zabeležile realan pad u ovom kvartalu bile su: Građevinarstvo (-11.81%).

Komponente BDP-a prema metodi rashoda koje su zabeležile povećanje bile su: Troškovi finalne potrošnje (1.00%); dhe Izvoz roba i usluga (9.54%).

Dok pad je zabeležen kod: Uvoz roba i usluga (-4.96%); Formiranje Bruto Kapitala (-8.78%); i državni rashodi (-0.48%).

Nema pdf na srpski jezik