Bruto Domaći Proizvod (BDP) po Rashodnom i Proizvodnom Pristupu, K3 2020

  • 24/12/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Bruto Domaći Proizvod (BDP)” za treći kvartal 2020.godine

Prema ekonomskim aktivnostima i rashodnom pristupu  u tekućim i stalnim cenama prethodne godine.

BDP u K3 2020.godine zabeležio je realan pad od (-7.25%) u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K3 2019).

Ekonomske aktivnosti koje su zabeležile pad u ovom kvartalu su: Građevinarstvo (-16.77%), Trgovina, Prevoz, Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane (-16.89%),Finansijske aktivnosti i osiguranja  (-3.67%).

Dok, ekonomske aktivnosti koje su zabeležile rast u ovom kvartalu su: Vađenje ruda i kamena, prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, snabdevanje vodom (6.7%); Informacije i Komunikacije (3.65%); Poslovanje nekretninama (2.81%); Umetnost, razonoda i rekreacija i ostale uslužne aktivnosti (3.67%); Javna uprava, obrazovanje i zdravstvo (3.59%); Profesionalne i Administrativne aktivnosti (3.3%) i Poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribarstvo (0.58%)

Komponente BDP-a prema metodi rashoda koja su zabeležila pad su: Formiranja Bruto Kapitala (-10.18%); Izvoz  usluga (-59.62%) i Uvoz roba i usluga (-13.51%).

Dok povećanje tokom vogo kvartala je zabeleženo kod: Izvoz roba (3.55%);  Troškova finalne potrošnje domaćinstava i Neprofitnih institucija koja pružaju usluge domaćinstvima (NIPUD) (16.92%) i Troškova finalne potrošnje Vlade (5.99%).

Dok, , troškovi finalne potrošnje domaćinstava imali su nominalni rast za 2.53% u K3 2020. u poređenju sa K2 2020.

 

Napomena: Kvartalni BDP prema ekonomskim aktivnostima, prikazan je na nivou A * 10 agregacije prema klasifikaciji NACE Rev.2.