ASK potpisala Sporazum o Saradnji sa Kosovskom Policijom za olakšavanje prikupljanja statističkih podataka u oblasti turizma

  • 22/09/2016

Agencija za Statistiku Kosova je potpisala Sporazum o Saradnji sa Kosovskom Policijom (KP).

Sporazum o Saradnji potpisan je između Izvršnog Direktora ASK-a, g.Isa Krasniqi i Generalnog Direktora KP, g. Shpend Maxhuni.

Cilj ovog Sporazuma o Saradnji (SS) je regulisanje i određivanje procedura za razmenu statističkih podataka u oblasti  turizma sa ASK-om, kao  nadležna institucija za zvanične statistike u Republici Kosovo.

Sporazum se odnosi na prikupljanje i razmenu podataka u oblasti turizma po  međunarodnoj metodologiji i međunarodnim standardima.

Na osnovu ovog Sporazuma o Saradnji, KP je obavezna  da pruža ASK-u, statističke podatake o turističkom prometu na Graničnim Prelazima Republike Kosova na mesečnom i godišnjem nivou.

Dok, ASK je obavezna da koristiti ove podatke isključivo u statističke svrhe, odnosno za izradu turističkih politika o razvoju turizma, pozivajući se na izvor podataka.

Takođe, ovi podaci će biti obrađeni, analizirani i objavljeni na web stranici ASK-a, gde će biti javno dostupni  za sve vladine i nevladine institucije (održavajući povjerljive informacije u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi).

ASK se slaže i da će biti saradnje u dostavljanju - razmenu znanja između ovih institucija o definicijama i metodologiju za ove statistike.

Takođe, ASK će obavestiti KP o planu objavljivanja podataka i za njihove potrebe će pružiti informacije i statistike na osnovu njenog zahteva.

Stvaranje i jačanje institucionalne saradnje, u cilju razmene statističkih podataka i od zajedničkog interesa, koji je potreban u oblasti turizma ocenjuju  se od strane ASK i KP  kao veoma važna.