Anketa Tretiranog Otpada (ATO), 2015

  • 28/10/2016

Agencija za Statistiku Kosova(ASK)  je  objavila rezultate Ankete Tretiranog  Otpada (ATO) za 2015.godinu.

Glavni cilj  realizovanja ATO 2015 je: prikupljanje statističkih podataka od kompanija koje se bave upravljanjem tretiranog otpada; pružanje pouzdanih statističkih podataka; i stvaranje vremenskih serija.

Rezultati prikazani u ovoj publikaciji pružaju važan statistički izvor o sadašnjem  stanju ovog sektora.

Rezultati ATO 2015 pokazuju da otpaci generisani od kompanija koja se bave recikliranjem otpada su: ukupan input 19 107 tone, ili 34%: ukupan output 19 090 tone, ili 34%: ukupan izvoz 16 791 tone: Tretirani otpad u zemlji, ukupno 1 799 tone, ili 3%.

Od otpada koji se sakuplja od kompanija koje se bave recikliranjem  otpada, a zatim se izvozi, najveći deo čine metali sa 85.6%  i plastika  13,6%.

Koločina sakupljenog otpada na deponijama Kosova prema ATO 2015 je 329 369 tone.

Za više informacija o Anketi Tretiranog  Otpada (ATO) 2015, posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/poljoprivreda/otpad​