Anketa Radne Snage na Kosovu, K1 2017

  • 10/07/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za prvi kvartal 2017. godine.

Anketa je obuhvatila 589 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirani 3 480 domaćinstva, koja su izabrana metodom slučajnog uzorkovanja iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine. Odabrana domaćinstava za anketiranje, osim glavne ankete su ponovo anketirane tri puta , prema referentnom periodu.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polovima, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanju i druga slična pitanja u vezi tržište rada.

Prema rezultatima dobijenim iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 41.7%.

Stopa zaposlenosti u Anketi Radne Snage (ARS) za prvi kvartal (K1) 2017.godine  je 28.9%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca (44.6%); dok  zaposlenost kod žena je 13.0%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa oko 49.8% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima građevinarstva, proizvodnje i trgovine  sa oko 43.8%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 14.2%; Proizvodnja sa 13.4%; Građevinarstvo sa 11.2% i Obrazovanje sa 9.6%.  Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 31.1% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 68.9% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a, u K1 2017.godine, stopa nezaposlenosti iznosila je 30.5%. Nezaposlenost je izraženija kod žena 34.6%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 29.3%. Izraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 50.5%.

Prema rezultatima ARS-a, u K1 2017. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 58.3%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 80.2%, u odnosu na muškarce, 36.9%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za K1 2017.godine  su usklađene sa  preporukama Eurostata..

Za više informacija o publikaciji "Anketa Radne Snage (ARS) na Kosovu, K1 2017.godine” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistiku-kosova/socijalne/trziste-rada