Anketa Radne Snage, K3 2020

  • 30/12/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za treći kvartal (K3) 2020. godine

Zbog pandemije COVID-19, koja se pojavila u Republici Kosovo (sredina marta 2020. godine), rezultati Ankete o Radnoj Snazi (ARS) ​​za K3 2020.godine nisu objavljeni prema planiranom datumu u statističkom Kalendaru Publikacija za 2020.godinu, jer ASK nije mogla  nastaviti sa prikupljanjem podataka na terenu od 16. marta 2020.godine. Stoga je prikupljanje podataka na terenu za K3 2020.godine je urađeno nakon olakšavanja nekih mera od strane Vlade Kosova, zajedno sa prikupljanjem podataka za K2 2020.godine.

Prikupljanje podataka na terenu  nastavljeno je 6. jula 2020. godine kako bi se upotpunili podaci za K2 i K3 2020.godine i nastavljeno je do 04. oktobra 2020.godine.

Budući da je anketa prema rotaciji uzorka sa panelima, najreprezentativniji podaci biće dostupni u završnom izveštaju za 2020. godinu.

Prema dobijenim rezultatima iz  ove publikacije dve trećine (2/3)  stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 40.0%. 

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za treći kvartal (K3) 2020.godinu  je 30.1%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca 46.2%, dok  zaposlenost kod žena je 14.4%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 49.7 % od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima: građevinarstva, trgovine i proizvodnje   sa  46.5%.

 

 

 

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 17.2%;  Građevinarstvo sa 13.3%;. Proizvodnja sa 11.3% i Obrazovanje sa 9.1%.  Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 42.1% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 57.9% imaju privremenih radnih ugovora

Prema rezultatima ARS-a, u K3 2020.godine, stopa nezaposlenosti iznosila je 24.6%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 33.1%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 21.5%. Najizraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 46.9%

Prema rezultatima ARS-a, u K3 2020. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 60.0 %, sa posebnim naglaskom kod žena sa 78.5 %, u poređenju sa stopom kod muškaraca od 41.1%

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za K3 2020.godine  su  usklađena sa  preporukama Eurostata

Nema pdf na srpski jezik