Anketa Radne Snage, K2 2020

  • 22/12/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za drugi kvartal (K2) 2020. godine

Zbog pandemije COVID-19, koja se pojavila u Republici Kosovo (sredina marta 2020. godine), rezultati Ankete o Radnoj Snazi ​​za K2 2020.godine nisu objavljeni prema planiranom datumu u Statističkom Kalendaru publikacija za 2020.godinu. ASK je prestala sa prikupljanjem podataka sa terena, 16. marta 2020.godine, stoga su podaci na terenu za K2 2020.godine prikupljeni nakon što je Vlada olakšala neke mere, zajedno sa prikupljanjem podataka za K3 2020.godine. Prikupljanje podataka na terenu  nastavljeno je 6. jula 2020. godine kako bi se upotpunili podaci za drugi kvartal (K2) i treći kvartal (K3) i nastavljeno je do 04. oktobra 2020.godine.

Budući da je anketa prema rotaciji uzorka sa panelima, najreprezentativniji podaci biće dostupni u završnom izveštaju za 2020. godinu.

Prema dobijenim rezultatima iz  ove publikacije dve trećine (2/3)  stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 33.2%. 

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za drugi kvartal (K2) 2020.godinu  je 24.1%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca (36.2%), dok  zaposlenost kod žena je 12.1%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 57.4 % od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima: trgovine, građevinarstva i proizvodnje   sa  42.3%.

 

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 18.7%; Obrazovanje sa 11.0%; Proizvodnja sa 10.8%  i Građevinarstvo sa 8.7%;. Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 42.9% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 57.1% imaju privremenih radnih ugovora

Prema rezultatima ARS-a, u K2 2020.godine, stopa nezaposlenosti iznosila je 27.2%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 31.4%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 25.7%. Najizraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 54.1%

Prema rezultatima ARS-a, u K2 2020. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 66.8 %, sa posebnim naglaskom kod žena sa 82.4 %, u poređenju sa stopom kod muškaraca od 51.2%

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za K2 2020.godine  su  usklađena sa  preporukama Eurostata