Anketa Radne Snage, K1 2022

  • 30/03/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za prvi kvartal (K1) 2022. godine.

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za prvi kvartal (K1) 2022. godine

Prema rezultatima ankete, dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno stanovništvo. U radno sposobno stanovništvo su uključena lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 38.6%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za prvi  kvartal (K1) 2022.godinu  je 32.2%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca 46.6%, dok  zaposlenost kod žena je 17.9%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 46.4% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima trgovine, građevinarstva i proizvodnje  sa  36.0%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 15.5%; Obrazovanje sa 9.5%; Aktivnosti ostalih usluga 9.1%;  Proizvodnja sa 8.7% i Građevinarstvo sa 7.8%. Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 47.1% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 52.9% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a, u K1 2022.godine, stopa nezaposlenosti iznosila je 16.6%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 18.9%, u poređenju sa muškarcima, 15.6%. Najizraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa 31.4%.

Prema rezultatima ARS-a, u K1 2022. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 61.4%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 77.9%, u poređenju sa muškarcima, 44.8%.

Za sprovođenje ARS-a, K1 2022.godine metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a su  usklađena sa  preporukama Eurostata.

Nema pdf na srpski jezik