Anketa Poljoprivrednih Domačinstva (APG), 2021

  • 15/07/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete Poljoprivrednih Gazdinstva (APG) za 2021. godinu

Ova publikacija pruža podatke o korišćenju poljoprivrednog zemljišta, poljoprivrednih useva, stočartvu, poljoprivrednih inputa (mineralno đubriva, stajsko đubriva, pesticida) i rashodima u poljoprivrednim gazdinstvima.

Rezultati ove ankete pokazuju da  na Kosovu površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta je 420 326.60 hektara (uključujući i zajedničko zemljište). Od ukupne korišćene površine poljoprivrednog zemljišta, najveći deo pripada: livadama i pašnjacima (uključujući zajedničko zemljište) sa 51.65%; dok obradivo zemljište-oranice učestvuju sa 44.82%, višegodišnji usevi (drveće, vinogradi, sadnice) sa 3.27% i vrtovi sa 0.29%.

Od ukupnog obradivog zemljišta-oranica (188 374.71 ha), najveći deo je pod žitaricama 124 477.18 ha ili 66.08%); krmnim biljem 37 626.79 ha (20.05%); pod povrćem (otvoreno polje, plastenike i vrtove) ukupno su 10 142.42 ha, od kojih povrće na otvorenom polju i staklenicima su 9 053.00 ha (4.81%); krompirom 3 853.75 ha (2.05%); mahunarkama 3 028.95 ha (1.61%); industrijskim biljem 884.86 ha (0.47%); drugim usevima 2 752.71 ha (1.46%),dok površina neobrađenog zemljište je 6 697.49 ha (3.56 %).

Navodnjavana površina, najmanje jednom tokom referentnog perioda ankete je 32 040.14 ha. Dok, ukupna površina tretirana pesticidima je 122 138.02 ha.

Prema rezultatima APG-a 2021, broj goveda je bio 260 528 grla; ovaca 211 354 grla; koza 30 039 grla; svinja  47 384 grla; broj kopitara (konji, mazge, magaraci) je bio 1 864 grla; broj  živina (kokoške, ćurke, guske, patke) je bio 2 788 435 i ukupan broj košnica pčela je bio 219 077.

Metodologija i standardi koji se primenjeni u APG 2021.godine (definicije, upitnik i priručnik) su usklađeni sa preporukama Eurostat-a.

Nema pdf na srpski jezik