Anketa Obrađenog Otpada (AOO), 2020

  • 21/10/2021

Agencija za Statistiku Kosova(ASK)  je  objavila rezultate Ankete Obrađenog Otpada (AOO) za 2020.godinu.

Glavni cilj  AOO-a je prikupljanje statističkih podataka od preduzeća koja se bave upravljanjem obrađenog otpada (regionalne deponije, bolnička postrojenja za obradu otpada, postrojenja za sterilizaciju i industrijski otpad), pružanje pouzdanih statističkih podataka i stvaranje vremenskih serija za obrađeni otpad.

Rezultati prikazani u ovoj publikaciji pružaju važan statistički izvor o sadašnjem  stanju u ovom sektoru.

Rezultati AOO-a pokazuju da količina recikliranog otpada u 2020.godini bila je  3 882 tona/godišnje, količina steriliziranog otpada (bolničkog otpada) bila je 968 tona/godišnje. a ukupna količina obrađenog i odloženog otpada za 2020. godinu iznosila je 450 229 tona/god. U poređenju sa podacima iz 2019. godine, zabeležen je  blagi porast od 0.03%

Količina obrađenog  otpada, prema vrsti otpada i vrsti obrade, izražena u procentima za 2020. godinu bila je kao u nastavku: metali (27%); plastični otpad (47%); bolnički otpad (20%) i otpadni papir i karton (6%).

Količina odloženog otpada na regionalnim sanitarnim deponijama  u 2020. godini iznosila je 445 449 tona/godišnje.

U poređenju sa podacima iz 2019. godine, u 2020. godini zabeležen je blagi  pad od (-0.02%).

Za više informacija o Anketi Obrađenog  Otpada (AOO) 2020, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/otpad