Anketa Obrađenog Otpada (AOO), 2019

  • 23/10/2020

Agencija za Statistiku Kosova(ASK)  je  objavila rezultate Ankete Obrađenog Otpada (AOO) za 2019.godinu.

Glavni cilj  AOO-a je prikupljanje statističkih podataka od preduzeća koja se bave upravljanjem obrađenog otpada (regionalne deponije, bolnička postrojenja za obradu otpada, postrojenja za sterilizaciju i industrijski otpad), pružanje pouzdanih statističkih podataka; i stvaranje vremenskih serija za obrađeni otpad. Rezultati prikazani u ovoj publikaciji pružaju važan statistički izvor o sadašnjem  stanju u ovom sektoru. Rezultati AOO-a pokazuju da količina recikliranog otpada u 2019.godini bila je  3 754 tona/godišnje, količina steriliziranog otpada (bolničkog otpada) bila je 874 tona/godišnje. Dok, ukupna količina obrađenog otpada za 2019. godinu bila je 450 175 tona/godišnje.

Količina obrađenog  otpada, prema vrsti otpada i vrsti tretmana, izražena u procentima za 2019. godinu bila je kao u nastavku: metali (54%); plastični otpad (22%); bolnički otpad (19%) i otpadni papir i karton (5%). Količina odloženog otpada na sanitarnim i nesanitarnim deponijama  u 2019. godini iznosila je 445 547 tona/godišnje. U poređenju sa podacima iz 2018. godine, u 2019. godini došlo je do  porasta od 5%.

Za više informacija o Anketi Obrađenog  Otpada (AOO) 2019, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/otpad