Anketa Obrađenog Otpada (AOO), 2018

  • 25/10/2019

Agencija za Statistiku Kosova(ASK)  je  objavila rezultate Ankete Obrađenog Otpada (AOO) za 2018.godinu.

Glavni cilj  AOO-s, 2018 je prikupljanje statističkih podataka od preduzeća koja se bave upravljanjem obrađenog otpada (regionalne deponije, bolnička postrojenja za obradu otpada, postrojenja za sterilizaciju i industrijski otpad), pružanje pouzdanih statističkih podataka; i stvaranje vremenskih serija.

Rezultati prikazani u ovoj publikaciji pružaju važan statistički izvor o sadašnjem  stanju u ovom sektoru.

Rezultati AOO-a pokazuju da količina recikliranog otpada u 2018.godini bila je  3 193 tona/godišnje, količina steriliziranog otpada (bolničkog otpada) bila je 460 tona/godišnje. Dok je ukupna količina obrađenog otpada za 2018. godinu bila 429 534 tona/godišnje.

Količina obrađenog  otpada, prema vrsti otpada i vrsti tretmana, izražena u procentima za 2018. godinu bila je kao u nastavku: metali (51%); plastični otpad (28%); bolnički otpad (12%); izgoreli otpad (6%); i otpadni papir i karton (3%).

Količina odloženog otpada na sanitarnim i nesanitarnim deponijama  u 2018. godini iznosila je 425 667 tona/godišnje. U poređenju sa podacima iz 2017. godine, u 2018. godini došlo je do blagog porasta od 2%.

Za više informacija o Anketi Obrađenog  Otpada (AOO) 2018, posetite: http://ask.rks gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/otpad