Anketa Obrađenog Otpada (AOO), 2016

  • 27/10/2017

Agencija za Statistiku Kosova(ASK)  je  objavila rezultate Ankete Obrađenog Otpada (AOO) za 2016.godinu.

Glavni cilj  AOO-s, 2016 je: prikupljanje statističkih podataka od preduzeća koja se bave upravljanjem obrađenog otpada; pružanje pouzdanih statističkih podataka; i stvaranje vremenskih serija.

Rezultati prikazani u ovoj publikaciji pružaju važan statistički izvor o sadašnjem  stanju u ovom sektoru.

Rezultati AOO-a 2016, pokazuju da količina otpada koji je primljena za obrađivanje je bila 62 461 tona, dok količina otpada koji izlazi iz procesa obrađivanja je bila 55 830 tona.

Količina obrađenog otpada u zemlji je bila 66 988 tona. Dok, količina izvezenog otapada od preduzeća koja se bave reciklažom otpada  je bila 10 871 tona.

Dok, koločina sakupljenog otpada na deponijama je bila 316 071 tona.

Materijal koji je recikliran najviše u 2016.godini je bio metal sa 67%, zatim plastika sa 16%, papir sa 9%, i drugi materijali sa 8%.

Dok, materijal koji je izvozen najviše u 2016.godini je bio papir sa 6 128 tona.

Za više informacija o Anketi Obrađenog  Otpada (AOO) 2016, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/otpad

 

 

Nema pdf na srpski jezik