Anketa o Radnoj Snazi na Kosovu, K4 2017

  • 19/03/2018

Anketa o Radnoj Snazi na Kosovu, K4 2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za četvrti kvartal (K4) 2017.godine.

Anketa je obuhvatila 598 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirani 3 616 domaćinstava, koja su izabrana metodom slučajnog uzorkovanja iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine. Odabrana domaćinstava za anketiranje, osim glavne ankete su ponovo anketirane tri puta , prema referentnom periodu.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polovima, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanjima i druga slična pitanja u vezi tržište rada.

Prema rezultatima dobijenim iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključena lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 42.9%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za četvrti kvartal (K4) 2017.godine  je 29.8%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca (46.8%); dok  zaposlenost kod žena je 12.5%. Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, zdravstvene zaštite i trgovine, sa oko 48.5% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima građevinarstva, trgovine i proizvodnje sa 45.2%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 15.1%;Građevinarstvo sa 13.1%, Proizvodnja sa 12.1%;  i Obrazovanje sa 10.1%.  Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenim sa radnim ugovorom, 29.3% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 70.7% imaju privremeni radni ugovor.

Prema rezultatima ARS-a, u K4 2017. godine stopa nezaposlenosti iznosila je 30.6%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 37.1%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 28.7%. Izraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grups 15-24 godina sa procentom od 55.9%.

Prema rezultatima ARS-a, u K4 2017. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 57.1%, s posebnim naglaskom kod žena sa 80.1%, u odnosu na muškarce, 34.3%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a za K4 2017.godine  su usklađene sa  preporukama Eurostata.

Za više informacija o publikaciji "Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu" za K4 2017. godine  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/trziste-rada