Anketa o Radnoj Snazi na Kosovu, K4 2016

  • 14/04/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje glavne rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za četvrti kvartal (K4) 2016.godine.

Anketa je obuhvatila 584 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirani 3 465 domaćinstava, koja su izabrana metodom slučajnog uzorkovanja iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine. Odabrana domaćinstava za anketiranje, osim glavne ankete su ponovo anketirane tri puta , prema referentnom periodu.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polovima, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanjima i druga slična pitanja u vezi tržište rada.

Prema rezultatima dobijenim iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno, gde u radno sposobno stanovništvo su uključena lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 41.3%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za četvrti kvartal (K4) 2016.godine  je 29.5%. Zaposlenost je veći kod muškaraca, 45.6%; dok  zaposlenost kod žena je 12.9%. Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa oko 52% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima građevinarstva, proizvodnje i trgovine sa 44%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 14.1%; Proizvodnja sa 12.9%; Građevinarstvo sa 12.5% i Obrazovanje sa 9.8%.  Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenim sa radnim ugovorom, 29.9% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 70.1% imaju privremeni radni ugovor.

Prema rezultatima ARS-a, u K4 2016. godine stopa nezaposlenosti iznosila je 28.7%. Nezaposlenost je izraženija kod žena 34.3%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 26.9%. Izraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grups 15-24 godina sa procentom od 52.2%.

Prema rezultatima ARS-a, u K4 2016. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 58.7%, s posebnim naglaskom kod žena sa 80.4%, u odnosu na muškarce, 37.6%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a za K4 2016.godine  su usklađene sa  preporukama Eurostata.

Za više informacija o publikaciji "Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu" za K4 2016. godine  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/trziste-rada