Anketa o Radnoj Snazi na Kosovu, K2 2017

  • 06/10/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za drugi kvartal 2017. godine.

Anketa je obuhvatila 589 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirani 3582 domaćinstva, koja su izabrana metodom slučajnog uzorkovanja iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine. Odabrana domaćinstava za anketiranje, osim glavne ankete su ponovo anketirana tri puta , prema referentnom periodu.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polovima, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanju i druga slična pitanja u vezi tržište rada.

Prema rezultatima dobijenim iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 43.0%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za drugi kvartal (K2) 2017.godine  je 29.9%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca (46.8%); dok  zaposlenost kod žena je 12.7%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, zdravstvene zaštite i trgovine, sa 47.1% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima građevinarstva, proizvodnje i trgovine  sa  47.7%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 14.5%; Proizvodnja sa 13.9%; Građevinarstvo sa 13.6% i Obrazovanje sa 8.9%.  Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 29.0% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 71.0% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a, u K2 2017.godine, stopa nezaposlenosti iznosila je 30.6%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 36.6%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 28.8%. Izraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 50.9%.

Prema rezultatima ARS-a, u K2 2017. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 57.0%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 80.0%, u odnosu na muškarce, 34.3%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za K2 2017.godine  su usklađene sa  preporukama Eurostata..

Za više informacija o publikaciji "Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, K2 2017.godine” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistiku-kosova/socijalne/trziste-rada