Anketa o Radnoj Snazi na Kosovu, K1 2019

  • 18/06/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za prvi kvartal 2019. godine.

 Anketa je obuhvatila 452 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirana 4 004 domaćinstva, koja su izabrana metodom nasumičnog odabira iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine..

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polu, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanju i druga slična pitanja u vezi tržište rada.

Prema dobijenim rezultatima iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 38.7%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za prvi kvartal 2019.godine  je 28.2%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca 43.0%; dok  zaposlenost kod žena je 13.3%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 54.6% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima trgovine, građevinarstva i proizvodnje   sa  43.8%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 16.5%; Građevinarstvo sa 11.5%, Obrazovanje sa 11.2%  i Proizvodnja sa 11.0%.  Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 39.1% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 60.9% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a, u K1 2019.godine stopa nezaposlenosti iznosila je 26.9%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 31.6%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 25.4%. Najizraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa 50.6%.

Prema rezultatima ARS-a, u K1 2019. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 61.3%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 80.5%, u odnosu na muškarce, 42.4%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a K1 2019.godine  su  usklađena sa  preporukama Eurostata.

Za više informacija o “Anketi o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, K1 2019” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistiku-kosova/socijalne/trziste-rada