Anketa o Radnoj Snazi na Kosovu, 2018

  • 02/04/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za 2018. godinu.

 Anketa je obuhvatila 1047 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirana 3 570 domaćinstva, koja su izabrana metodom nasumičnog odabira iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine. Odabrana domaćinstava za anketiranje, osim glavne ankete su ponovo anketirana tri puta, prema referentnom periodu.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polu, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanju i druga slična pitanja u vezi tržište rada.

Prema dobijenim rezultatima iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 40.9%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za 2018.godinu  je 28.8%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca (45.3%); dok  zaposlenost kod žena je 12.3%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 52.9% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima trgovine, građevinarstva i proizvodnje   sa  43.0%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 17.0%; Građevinarstvo sa 12.1%, Proizvodnja sa 11.1% i Obrazovanje sa 10.6%.  i Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 17.0%; Građevinarstvo sa 11.9%, Obrazovanje sa 11.3% i Proizvodnja sa 10.3%. Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 25.5% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 74.5% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a, u 2018.godini stopa nezaposlenosti iznosila je 29.6%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 33.4%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 28.5%. Najizraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 55.4%.

Prema rezultatima ARS-a, u 2018. godini stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 59.1%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 81.6%, u odnosu na muškarce, 36.7%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za 2018.godinu  su  usklađena sa  preporukama Eurostata.

Za više informacija o Anketi o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu,2018 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistiku-kosova/socijalne/trziste-rada