Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu,K4 2020

  • 30/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za četvrti kvartal (K4) 2020. godine

Prema dobijenim rezultatima, dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 41.3%. 

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za četvrti kvartal (K4) 2020.godinu  je 30.2%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca 44.8%, dok  zaposlenost kod žena je 15.8%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 51.5 % od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima: građevinarstva, trgovine i proizvodnje   sa  43.8%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 15.3%; Proizvodnja sa 13.0%; Građevinarstvo sa 11.1% i Obrazovanje sa 9.9%;. Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 44.6% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 55.4% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a, u K4 2020.godine, stopa nezaposlenosti iznosila je 27.0%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 33.5%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 24.3%. Najizraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 49.9%.

Prema rezultatima ARS-a, u K4 2020. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 58.7%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 76.2 %, u poređenju sa stopom kod muškaraca od 40.9%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za K4 2020.godine  su  usklađena sa  preporukama Eurostata

Za više informacija o publikaciji: "Anketa o Radnoj Snazi ​​na Kosovu, K4 2020", posetite: https://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/tržište-rada