Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, K4 2018

  • 19/03/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za četvrti kvartal (K4) 2018. godine.

Anketa je obuhvatila 600 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirani 3 488 domaćinstva, koja su izabrana metodom nasumičnog odabira iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine. Odabrana domaćinstava za anketiranje, osim glavne ankete su ponovo anketirana tri puta, prema referentnom periodu.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polu, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanju i druga slična pitanja u vezi tržište rada.

Prema dobijenim rezultatima iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 42.0%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za četvrti kvartal (K4) 2018.godinu  je 28.8%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca (45.2%); dok  zaposlenost kod žena je 12.7%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 52.9% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima trgovine, građevinarstva i proizvodnje   sa  44.1%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 17.0%; Građevinarstvo sa 12.1%, Proizvodnja sa 11.1% i Obrazovanje sa 10.6%.  i Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 33.8% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 66.2% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a, u K4 2018.godine, stopa nezaposlenosti iznosila je 31.4%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 38.0%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 29.2%. Najizraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 57.3%.

Prema rezultatima ARS-a, u K4 2018. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 58.0%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 79.5%, u odnosu na muškarce, 36.1%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za K4 2018.godine  su  usklađena sa  preporukama Eurostata.

Za više informacija o publikaciji Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistiku-kosova/socijalne/trziste-rada