Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, K3 2018

  • 17/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za treći  kvartal (K3) 2018. godine.

Anketa je obuhvatila 598 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirani 3 437 domaćinstva, koja su izabrana metodom nasumičnog odabira iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine. Odabrana domaćinstava za anketiranje, osim glavne ankete su ponovo anketirana tri puta , prema referentnom periodu.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polu, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanju i druga slična pitanja u vezi tržište rada.

Prema dobijenim rezultatima iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 42.0%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za treći kvartal (K3) 2018.godinu  je 29.1%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca (45.6%); dok  zaposlenost kod žena je 12.6%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 54.5% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima trgovine, građevinarstva i proizvodnje   sa  44.1%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 16.8%; Građevinarstvo sa 12.3%, Obrazovanje sa 11.5%  i Proizvodnja sa 10.5%. Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 28.4% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 71.6% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a u K3 2018.godine, stopa nezaposlenosti iznosila je 30.7%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 34.8%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 29.5%. Izraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 55.0%.

Prema rezultatima ARS-a u K3 2018. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 58.0%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 80.7%, u odnosu na muškarce, 35.3%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za K3 2018.godine  su usklađena sa  preporukama Eurostata.

Za više informacija o publikaciji "Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu,  K3 2018.godine” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistiku-kosova/socijalne/trziste-rada