Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, K2 2019

  • 17/09/2019

 

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za drugi kvartal (K2) 2019. godine.

Anketa je obuhvatila 449 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirani 3 917 domaćinstva, koja su izabrana metodom nasumičnog odabira iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polu, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanju i druga slična pitanja u vezi tržište rada.

Prema dobijenim rezultatima iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 39.9%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za drugi kvartal (K2) 2019.godinu  je 29.8%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca 45.29%; dok  zaposlenost kod žena je 13.7%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 51.6% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima trgovine, građevinarstva i proizvodnje   sa  48.9%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 17.9%; Građevinarstvo sa 13.4%, Proizvodnja sa 12.4% i Obrazovanje sa 9.7%.  i Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 38.4% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 61.6% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a, u K2 2019.godine, stopa nezaposlenosti iznosila je 25.3%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 32.7%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 22.8%. Najizraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 49.1%.

Prema rezultatima ARS-a, u K2 2019. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 60.1%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 79.6%, u odnosu na muškarce, 40.6%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za K2 2019.godine  su  usklađena sa  preporukama Eurostata.

Za više informacija o publikaciji Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, K2 2019 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistiku-kosova/socijalne/trziste-rada