Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, K2 2018

  • 17/09/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za drugi kvartal (K2) 2018. godine.

Anketa je obuhvatila 598 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirani 3 426 domaćinstva, koja su izabrana metodom slučajnog uzorkovanja iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine. Odabrana domaćinstava za anketiranje, osim glavne ankete su ponovo anketirana tri puta , prema referentnom periodu.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polovima, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanju i druga slična pitanja u vezi tržište rada.

Prema dobijenim rezultatima iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 40.4%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za drugi kvartal (K2) 2018.godinu  je 28.5%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca (44.8%); dok  zaposlenost kod žena je 12.0%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 52.8% od njih. Dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima trgovine, građevinarstva i proizvodnje   sa  41.5%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 16.8%; Obrazovanje sa 11.7%; Građevinarstvo sa 11.6%  i Proizvodnja sa 9.5%. Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 20.4% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 79.6% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a u K2 2018.godine, stopa nezaposlenosti iznosila je 29.4%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 30.6%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 29.1%. Izraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 55.0%.

Prema rezultatima ARS-a u K2 2018. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 59.6%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 82.6%, u odnosu na muškarce, 36.9%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za K2 2018.godine  su usklađena sa  preporukama Eurostata.

Za više informacija o publikaciji "Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu,  K2 2018.godine” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistiku-kosova/socijalne/trziste-rada