Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, K1 2021

  • 04/10/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za prvi kvartal (K1) 2021. godine.

Prema dobijenim rezultatima iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno stanovništvo. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 39.5%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za prvi kvartal (K1) 2021.godine  je 29.3%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca (42.8%); dok  zaposlenost kod žena je 15.9%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 53.0% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima građevinarstva, trgovine  i proizvodnje   sa  43.1%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 16.8%; Proizvodnja sa 12.4%;  Obrazovanje sa 11.1% i Građevinarstvo sa 9.4%.  Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 44.0% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 56.0% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a, u K1 2021.godine stopa nezaposlenosti iznosila je 25.8%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 29.7%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 24.2%. Najizraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa 48.6%.

Prema rezultatima ARS-a, u K1 2021. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 60.5%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 77.3%, u odnosu na muškarce, 43.5%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a K1 2021.godine  su  usklađena sa  preporukama Eurostata.

Za više informacija o “Anketi o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, K1 2021” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistiku-kosova/socijalne/trziste-rada