Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, K1 2020

  • 27/08/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za prvi kvartal 2020. godine

Zbog pandemije COVID-19, koja se takođe pojavila u Republici Kosovo (sredina marta 2020. godine), rezultati Ankete o Radnoj Snazi ​​za K1 2020.godine nisu objavljeni prema planiranom datumu, jer ASK nije bila u mogućnosti da nastavi sa prikupljanjem podataka na terenu od 16. marta 2020.godine, dok je nakon olakšavanja nekih mera od strane Vlade, od 22.juna 2020.godine, ponovo je počelo prikupljanje podataka na terenu, da bi se kompletirali podaci za prvi kvartal  i nastavljeno je do 5. jula 2020. Godine.

Uticaj  pandemije COVID-19 na podatke o tržištu rada se očekuje da bude značajan u K2 2020.godine, dok za K1 2020.godine  neka preduzeća su prekinule svoje aktivnosti (početak pandemije), tako da je uticaj na podatke  prvog kvartala bio  vrlo mali.

Budući da je anketa prema rotaciji uzorka (ponovljivo) sa panelima, najreprezentativniji podaci biće dostupni u završnom izveštaju za 2020. godinu.

Prema dobijenim rezultatima iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 38.8%. 

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za prvi kvartal (K1) 2020.godinu  je 29.1%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca 44.0%, dok  zaposlenost kod žena je 14.1%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 55.5 % od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima: trgovine, građevinarstva i proizvodnje   sa  43.2%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 17.1%; Proizvodnja sa 12.0%; Obrazovanje sa 10.7% i Građevinarstvo sa 10.6%;. Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 39.5% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 60.5% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a, u K1 2020.godine, stopa nezaposlenosti iznosila je 25.0%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 30.6%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 23.0%. Najizraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 46.4%.

Prema rezultatima ARS-a, u K1 2020. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 61.2 %, sa posebnim naglaskom kod žena sa 79.7 %, u poređenju sa stopom kod muškaraca od 49.2%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za K1 2020.godine  su  usklađena sa  preporukama Eurostata